PRAWO KARNE – Zakres Usług:

Obrona praw w postępowaniu karnym wymaga wsparcia ze strony doświadczonego adwokata. Tylko bardzo dobra znajomość prawa karnego i procedury karnej może zagwarantować odpowiednią ochronę praw oskarżonego, pokrzywdzonego lub świadka. W wielu sytuacjach jedynie obrońca, jakim jest adwokat, może mieć kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną i podjąć się obrony jego praw. Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Staniczka w Zabrzu oferuje usługi prawne w zakresie prawa karnego i postępowania karnego, takie jak:

  • obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym, w tym udział w czynnościach procesowych w Prokuraturze, na Policji lub przed innymi organami ścigania;
  • obrona w postępowaniu sądowym;
  • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie karnej, zarówno w postepowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem;
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia;
  • sporządzanie pism w sprawach karnych, takich jak zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatny lub subsydiarny akt oskarżenia, zażalenie, apelacja i kasacja;
  • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym, w sprawach takich jak odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary, uchylenia postanowienia o zarządzeniu wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary, zwrócenie się do państwa członkowskiego UE o wykonanie wyroku na terytorium tego państwa;
  • obrona w sprawach związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA);
  • reprezentacja Klienta w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
  • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad z zakresu prawa karnego.