RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Łukasz Staniczek, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Zabrzu, ul. Św. Urbana 2/3, 41-800 Zabrze, NIP: 6482597659, kontakt: tel. 695 752 064, e-mail: kontakt@adwokat-staniczek.pl.

II. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn. zm.), polegającej w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami;

b) realizowanie prawnych obowiązków ciążących na administratorze w zakresie, w jakim dane osobowe niezbędne są dla wykonania tego obowiązku, np. w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych, do prowadzenia rozliczeń finansowych).

III. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

IV. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Będę przechowywać Pani/Pana dane osobowe w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) innym prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania;

b) innym zewnętrznym podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi informatyczne i księgowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie stosownej umowy o przetwarzanie danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

IX. Informuję, że nie podejmuję w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.